Finanční výsledky a finanční výkazy

Agartha Holding s.r.o.

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici (podle IFRS)

(v tis. CZK) FY 2026FY 2025FY 2024
Hotovost a hotovostní ekvivalenty000
Investiční cenné papíry (vč. derivátů)000
Úvěry a pohledávky000
Investice do přidružených a společných podniků000
Investice do nemovitostí000
Provozní a ostatní hmotný majetek000
Nehmotná aktiva (vč. goodwillu)000
Aktiva držená k prodeji000
Ostatní aktiva000
Aktiva celkem000
Vlastní kapitál000
Úročené závazky000
Závazky související s aktivy drženými k prodeji000
Ostatní závazky000
Cizí zdroje a vlastní kapitál celkem000
Zdroj: konsolidovaná účetní závěrka

Agartha Holding s.r.o.

Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát (podle IFRS)

(v tis. CZK)FY 2026FY 2025FY 2024
Čistý úrokový výnos000
Čistý výnos z IT činnosti000
Čistý výnos z e-commerce činnosti000
Čistý výnos z účetní a daňové činnosti000
Čistý výnos z reklamní činnosti000
Čistý výnos ze správy nemovitostí000
Ostatní výnosy000
Provozní náklady000
Výsledek hospodaření před zdaněním000
Daň z příjmu000
Čistý výsledek hospodaření z pokračující činnosti000
Čistý výsledek hospodaření z ukončené činnosti, po zdanění000
Čistý výsledek hospodaření v běžném účetním období00 0
Výsledek hospodaření připadající:
Vlastníkům mateřské společnosti
Menšinovým vlastníkům
Zdroj: konsolidovaná účetní závěrka